Praktisk info

Resepsjonen er åpen mandag – fredag fra kl. 08.00 til 15.00. Stengt i lunsjen mellom kl. 11.30-12.00.Ved ankomst bes du registrere deg i resepsjonsluken hvis du skal ta prøver eller tester på laboratoriet før timen. Eller om du har med deg prøver som skal analyseres. Legene på legesenteret utfører i alt omkring 90 konsultasjoner daglig. Ca. 20% av alle timene er reservert til øyeblikkelig hjelp. I tillegg besvarer hver lege et betydelig antall e-henvendelser, telefoner, forespørsler fra offentlige kontorer (NAV, sosialkontor, barnevern etc.), skriver legeerklæringer (NAV, forsikring etc.) og skriver mer eller mindre omfattende henvisninger til spesialister i og utenfor sykehus. Vi deltar i nødvendige møter og utfører hjemmebesøk til pasienter med funksjonshemninger.Prioritering er en nødvendig del av dette arbeidet. Ikke sjelden melder flere oppgaver seg på samme tid. Alvorlig syke, personer med kroniske sykdommer og akutt oppstått sykdom skal håndteres samtidig med friske som henvender seg for ulike tjenester.Våre medarbeidere spiller en nøkkelrolle. Deres dager er oftest tette og travle. Dagene er dessuten meget allsidige. De svarer på et høyt antall telefoner, hjelper våre brukere i ekspedisjonen, assisterer ved gynekologi og kirurgi, driver laboratorium med blodprøvetaking, prøvehåndtering, spirometri, ekg, sårbehandling, injeksjoner, og utfører kontorarbeid som skanning av brev til journal, for å nevne noe.Vi bestreber oss alle på å overholde timeavtaler, hindre venting og å være tilgjengelige for våre brukere. Hva vi møter i løpet av dagen, er imidlertid ikke mulig å forutsi. Dette krever fleksibilitet. Et overordnet mål er å gjøre hver jobb ordentlig. Vi håper derfor på forståelse og tålmodighet fra våre brukere når utfordringene topper seg.NY FØRERKORTFORSKRIFT FRA 1.OKTOBER 2016Skal du fornye førerkort?1. oktober 2016 kom det ny førerkortforskrift og nye førerkortskjemaer. Friske personer som skal ha førerkort i gruppe 1 kan nøye seg med å fylle ut en egenmelding, og behøver ikke oppsøke lege for å få en helseattest. Er du 75 år eller eldre, må du som kjent også ha legeattest i gruppe 1.Den nye forskriften skjerper kravene. Resultatet er at arbeidet med å fylle ut legeerklæringen er mer omfattende og tar lengre tid. Vi ber deg derfor hvis du har tilleggssykdommer (sukkersyke, hjertesykdom, epilepsi etc.) om å si ifra når du bestiller timen.Kravet er nå at du fyller ut egenmeldingen før du konsulterer legen. Skjemaet til egenmelding finner du på Helsedirektoratet.no/ førerkort. Ta med den ferdig utfylte egenmeldingen til legen.For førerkortgruppene 2 og 3 kreves det alltid legeattest. Begrunnelsen for dette er at disse førerkortgruppene omfatter tyngre kjøretøy, kjøretøy som skal drive med personbefordring og utrykningskjøretøy, med den økede risikoen det innebærer og med det økede skadepotensialet ved ulykke som gjelder disse kjøretøyene.

ANGÅENDE E KONSULTASJONER OG VIDEOKONSULTASJONER:

eKonsultasjon

Hensikten med e-konsultasjon og video-konsultasjon er at pasienter skal tilbys de tjenester de ellers ville ha fått under en ordinær konsultasjon, hvis medisinske forhold ligger til rette for det og det er ikke er behov for fysisk undersøkelse. e-Konsultasjon besvares fortløpende,det samme med video-konsultasjoner.

Med e-konsultasjon og video-konsultasjon kan pasienter skrive meldinger til legen og stille enkle helserelaterte spørsmål. Pasienter har ofte mange korte spørsmål som ikke krever et besøk til legen, eller de trenger bare svar på eller råd i forbindelse med en prøve, bildeundersøkelser e.l.

eKonsultasjoner  er kun for KORTE henvendelser. Antall tegn er derfor begrenset til 500 tegn.Ved videokonsultasjon har du en samtale med legen din på video.

E-konsultasjon og video er nyttig ved f.eks.

– Enkle spørsmål og oppfølging av kjente sykdommer/problemstillinger

– Svar på og råd i forbindelse med blodprøver, bildeundersøkelser o.l.

– Henvisninger etter utredning

– Oppfølgende spørsmål om legemiddelbruk, f.eks bivirkninger, manglende/svak effekt

– Råd dersom sykdomstilstand varer lengre enn forventet, og om når man eventuelt bør oppsøke lege på nytt.

– Nye symptomer som er lite plagsomme, men som skaper engstelse

– Korrigering av fortolkninger på sykdom og behandling som pasienten mottar fra venner og kjente

eKonsultasjon og video  skal ikke brukes til akutte eller komplekse spørsmål. I slike situasjoner må pasienten ta kontakt med legekontoret for en ordinær konsultasjon.

Legen må vurdere om det er mottatt god nok informasjon til å kunne gi forsvarlig helsehjelp via digital dialog. Dersom legen er i tvil om forespørselen fra pasient kan løses ved en e-konsultasjon eller video må fastlegen be pasienten bestille en ordinær time

Når legen sender sitt svar på forespørselen, blir pasienten automatisk varslet via e-post eller SMS. Meldingene lagres automatisk og journalføres i pasientens journal.

Meldingene krypteres og sendes på sikker måte i henhold til Normen for Informasjonssikkerhet i Helsesektoren. Pasienter logger seg på med BankID.

Regjeringen har besluttet at det skal betales egenandel ved alle legekonsultasjoner, uansett om det skjer ved fremmøte på legekontor eller ved elektronisk kommunikasjon (e-konsultasjon og video). Prisen for en eKonsultasjon er 201 kr. Egenandelen ved e-konsultasjon  og video-konsultasjon vil “telle” til frikort, og vil være gratis dersom du har frikort, på samme måte som egenandelen ved fremmøte-konsultasjoner. Det vil bli sendt ut giro ved besvarelse av e-konsultasjoner og etter videosamtaler.

Forespørsel hvor pasientens problem ikke kan løses ved e-Konsultasjon eller video-konsultasjon  får pasienten  råd om å avtale en ordinær time betaler ikke pasienten for.

e-Konsultasjon  og videokonsultasjon er gratis for pasienter med frikort, barn <16 år, ungdom <18 år som får psykoterapeutisk behandling, gravide, pasienter som har eller mistenker kan ha en allmennfarlig smittsom sykdom (f.eks. klamydia).

 

HER KAN DU BESTILLE VIDEO-KONSULTASJON

Vi tilbyr videotimer

For å bestille videotime gjør du dette på samme måte som når du bestiller ordinær time hos legen. Snakk med fastlegen, helsesekretæren eller skriv i bestillingsskjemaet at du ønsker time på video.

FOR Å KOBLE DEG TIL GÅ TIL DENNE LENKEN:

https://notteroy.confrere.com